BRANDEMI TALENDIPANGA 

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja miks Brandem Baltic OÜ (edaspidi Brandem) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GPDR – General Data Protection Regulation). Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta andmesubjekti privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ning andmekaitse hea tava põhimõtetele.

Selles dokumendis esitatud teave käsitleb isikuandmete töötlemist värbamisteenuse pakkumise eesmärgil, mida tehakse läbi Brandemi Talendipanga. Käesolevates isikuandmete töötlemise tingimustes viitab „Brandem“ ettevõttele, mis haldab kandidaatide andmeid sisaldavat Talendipanka ja töötleb ning käsitleb neid andmeid, et pakkuda oma klientidele värbamisteenust. 

Privaatsustingimused kehtivad alates 25.05.2018.

OLULISED MÕISTED

Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.

Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.

Kandidaat ehk andmesubjekt on füüsiline isik, kes pakub ise oma võimalikku sobivust ja/või kelle võimaliku kandidaatuuri Brandem leiab ja selle sobivust hindab ning võimalusel oma kliendile esitab.

Kliendileping on leping, mis on sõlmitud Brandemi ja Brandemi kliendi vahel värbamisteenuse osutamiseks (edaspidi leping).

Kolmas isik on Brandemi koostööpartner, kelle toote või teenuse abil pakub Brandem klientidele oma teenuseid.

Talendipank on Brandemi poolt hallatav kandidaatide isikuandmeid sisaldav süsteem, millega liitudes teavitatakse sobivaid kandidaate Brandemi poolt avalikustatud tööpakkumistest.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti omapoolne andmete avaldamine ja kindla eesmärgiga nõusoleku andmine, mida tehakse Brandemi Talendipangaga liitudes. Kui Talendipanga kaudu leitakse Brandemi poolt avalikustatud tööpakkumisele sobivaid kandidaate, töödeldakse nende andmeid ka õigustatud huvi alusel, mis tuleneb Brandemi ja Brandemi kliendi vahelisest lepingust. Brandemi Talendipangaga liitudes annab andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Brandem kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud lepingutest või on olulised selleks, et hinnata andmesubjekti sobivust erinevatele Brandemi poolt avalikustatud tööpakkumistele või kindlale ametikohale, millele ta kandideerib. Brandem peab kandidaadi isikuandmeid töötlema, et sooritada vajalikud toimingud enne töölepingu sõlmimist andmesubjekti ja Brandemi kliendi (ehk andmesubjekti tööandja) vahel.

Brandem kogub isikuandmeid peamiselt isikult endalt, kui ta liitub Brandemi Talendipangaga või kandideerib Brandemi avaldatud töökuulutusele. Töökuulutusele kandideerides kogub Brandem taustauuringu teostamiseks andmesubjekti kohta käivaid täiendavaid andmeid avalikest andmebaasidest. Lisaks kogub Brandem andmeid kolmandate osapoolte allikatest õigusaktidega lubatud ulatuses, kui seda on vaja andmesubjekti sobivuse hindamiseks teatud ametikohale.

Brandem võib isikuandmeid koguda näiteks järgmistest allikatest:

  • tööalaselt kasutatavad suhtlusvõrgustikud (nt LinkedIn)
  • andmesubjekti nimetatud soovitajad
  • taustakontrollidega seotud asutused
  • isiksuse või võimekuse testide pakkujad
  • tööportaalide andmebaasid ja muu avalik andmebaas

Samuti võib Brandem koguda muid andmeid, mille andmesubjekt on ise avalikustanud (näiteks sotsiaalmeedias või tööintervjuu käigus).

Brandem kogub ja töötleb lepingus sätestatud eesmärkidel mitmesuguseid isikuandmeid, mida andmesubjekt esitab meilisõnumi või veebipõhiste kandideerimissüsteemide kaudu. Nendeks andmeteks võivad olla nimi, meiliaadress, telefoninumber, aadress, sugu, sünniaeg, isiklik veebileht, foto, praegune tööandja, hariduskäik, töökogemus, keeleoskus, IT-oskused, võimalik tööle asumise kuupäev, palgasoov, tööluba tõendavad dokumendid või muu ametipositsioonile kandideerimiseks oluline informatsioon.

Brandem palub, et kandidaadid edastaksid oma kandideerimisavalduses üksnes asjakohast ja kehtivat informatsiooni, mis on vajalik selleks, et hinnata andmesubjekti sobivust vastavale ametikohale. Talendipangaga liitudes või Brandemi avalikustatud tööpakkumisele kandideerides annab kandidaat nõusoleku, et tema isikuandmed kantakse üle konkreetse värbamisprotsessiga seotud Brandemi kliendile tulenevalt lepingus sätestatud tingimustest.

ISIKUANDMETE KÄSITLEMINE

Andmesubjekti isikuandmeid käsitlevad ainult need isikud, kes hindavad tööotsija kandideerimisavaldust või kes töötlevad vastavaid andmeid värbamisega seotud tugiteenuste osutamiseks. Kandidaadi andmete laekumisel haldab neid Brandemi värbamiskonsultant, kes hindab 36 kuu vältel andmesubjekti sobivust erinevatele Brandemi poolt avalikustatud tööpakkumistele ja suhtleb kandidaadiga värbamisprotsessi jooksul nii e-kirja kui ka telefoni teel.

Edukate kandidaatide isikuandmed edastatakse värbamisteenuse tellinud kliendile, et viia lõpule värbamisprotsess ametikohale, millele andmesubjekt kandideeris. Samuti võidakse kandidaatide andmed edastada kolmandatele osapooltele, kes viivad värbamisprotsessi osana läbi täiendavaid võimekuse teste või taustakontrolle. Sellisel juhul edastatakse kolmandatele isikutele vaid asjakohane ja vajalik informatsioon kandidaadi kohta (näiteks tema nimi ja kontaktandmed, taustakontrolliks isikukood). Taustakontrolli läbiviimisest teavitatakse vastavaid kandidaate ja küsitakse nende nõusolekut. Kandidaadi andmeid võidakse juriidilise kohustuse alusel avaldada ka vastavatele ametiasutustele, kui Brandemilt seda seadusega nõutakse. 

Kandidaadi isikuandmeid ei edastata üldiselt väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Seda tehakse vaid juhul kui ametipositsiooni, millele andmesubjekt kandideerib, pakub ettevõte, mille värbamisotsustega seotud isikud asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Sellisel juhul toimub kandidaadi isikuandmete haldamine vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. Kandidaadi isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ainult juhul, kui täidetakse isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõudeid.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Brandem säilitab kandidaadi isikuandmeid värbamisprotsessi lepingulise perioodi lõpuni või andmesubjekti nõusolekul 36 kuud alates andmete laekumise hetkest. Kandidaadil on võimalus anda vastav nõusolek ametipositsioonile kandideerides või Brandemi Talendipangaga liitudes. Kandidaate, kes nõustusid oma andmete säilitamisega, teavitatakse selle perioodi jooksul teistest Brandemi tööpakkumistest sõltuvalt andmesubjekti sobivusest pakutavale ametipositsioonile. Vastava perioodi lõppedes andmesubjekti isikuandmed kustutatakse nii Brandemi Talendipangast kui ka suhtluskanalitest (Outlook, värbaja mobiiltelefon). Paberkandjal CV-d hävitatakse selleks ette nähtud kogumiskastis. Kui kandidaat osutub värbamisprotsessis edukaks, hallatakse tema isikuandmeid töösuhte kehtimise ajal vastavalt Brandemi kliendi töötajate isikuandmete töötlemise tingimustele.

Brandem rakendab kõiki mõistlikke ja asjakohaseid meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide andmesubjektide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Kandidaadil on igal ajal õigus avaldada soovi teda puudutavatele andmetele ligipääsuks (õigus tutvuda), nende korrigeerimiseks (õigus andmeid parandada), täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks (õigus olla unustatud). Andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, kas ja kuidas Brandem tema isikuandmeid töötleb ning kes omab neile ligipääsu. Oma õiguste rakendamiseks tuleb andmesubjektil saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile tere@brandem.ee.

Kui andmesubjekt arvab, et Brandem on käesolevates värbamisteenuse pakkumise tingimustes kirjeldatud põhimõtetest olenemata rikkunud tema õigusi isikuandmete töötlemisel, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE 

Brandem jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende vastavus isikuandmekaitse seadustele ja andmekaitse hea tava põhimõtetele. Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval Brandemi Talendipanga privaatsustingimuste veebilehel http://www.work.brandem.ee/talendipanga-privaatsustingimused.

Kõigi privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda aadressile tere@brandem.ee.